Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för år 2018

Råå Biblioteks Vänner (RBV) avhöll ett välbesökt årsmöte onsdagen den 3 april 2018 kl 19.15 på Råå bibliotek.

EFTER VAL OCH KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE FICK STYRELSEN FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING
Ordförande
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sigvard Enhammer

V Ordförande
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agneta Jonasson

Sekreterare, v Kassör
. . . . . . . . . . . . . . . . Marie-Louise Larsson

Kassaförvaltare, Ansvarig för
Medlemsregister, och
Brevduvor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ann-Cristin Mårtensson

Ansvarig för
Utställning och Presenter
. . . . . . . . . . . . . Christina Enhammer

Ansvarig för Rååhyllan
. . . . . . . . . . . . . . Christina Sagner Nilsson

Ansvarig för Rååhyllan
. . . . . . . . . . . . . . Björn Cederlund

V Sekreterare
(Ansvarig för Rååhyllan
. . . . . .. . . . . . . . Lena Persson

Adjungerades till Styrelsen
senare under året)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Björn Cederlund


ADJUNGERADE MEDLEMMAR
Carl Bergendorff
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RBV’s Hemsida
En representant från
. . . . . . . . . . . . . . . . . Råå Bibliotek

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN
Christina Enhammer och Sigvard Enhammer

BREVDUVORNA
Ann-Cristin Mårtensson, sammankallande, Christina Enhammer och Kerstin Persson.

VÄRDARNA
Agneta och Staffan Jonasson, Christina Sagner Nilsson och Birgitta Persson, Bibbi och Mats Henriksson, Ann-Christine och Lars Vallentin, Lena Persson (reserv).

ARBETSUTSKOTT
Sigvard Enhammer, Marie-Louise Larsson, Ann-Cristin Mårtensson och representant från Råå Bibliotek.

VALBEREDNING
Staffan Jonasson, sammankallande och Bert Mårtensson.

REVISORER
Hans Ingvar Green och Ann-Christine Vallentin

KASSAFÖRVALTARE – MEDLEMMAR
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 222 medlemmar. Årsavgiften har under året varit 100 kronor. För ytterligare information hänvisas till kassaförvaltarens rapport.

STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. Arbetsmöten och informella sammankomster har skett vid några tillfällen.

RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNERS HEMSIDA
Carl Bergendorff har ansvarat för Råå Biblioteks Vänners Hemsida.

I TUR ATT AVGÅ
I tur att avgå vid årsmötet 2019 är Sigvard Enhammer, Christina Enhammer, Christina Sagner Nilsson och Lena Persson.

BIBLIOTEKSAFTNAR – FÖREDRAGDatum
Föredrag

Föredragshållare

14/02
Roos Möbelateljé och Tapetserarverkstad, Råå (Inställt pga sjukdom)

Jenny Roos

20/03

Världens segaste brandsoldat, Rååpojken som blev Världsmästare

Linus Pråme

03/04

Årsmöte
Film: ”Toffelmakaren på Råå”

19/04
Nils Ferlin – Glimtar ur ett diktarliv (Inställt pga sjukdom. Ersattes med en diskussionsafton med representanter från Styrelsen)

Jenny Westerström

03/05

Hur 1:a Världskriget påverkat den Västerländska litteraturen

Birthe Sjöberg

22/05

Böcker! Böcker! Böcker!

Ellen Skarp

04/08

Slåtter i Esket – kl 14.00

Widar Narvelo

120/9

Medicinsk massage

Mia Tenper

10/10

Esket. Slåtter – Varför

Widar Narvelo och Linda Hellberg

25/10

Nyutkommen bok – ”Dialog eller Dynamit” – Viktor Rydberg och August Strindberg – Förtryckets fiender.

Birthe Sjöberg

22/11

Mårten Sjöbecks arbeten (”Linnés arvinge”)

Widar Narvelo

26/11

Julskyltning på Råå och Biblioteket

11/12
Böcker och Kåseri md Ellen
Stor bokutlottning till medlemmarna

Ellen Skarp


KULTURPRISTAGARE
Ingen Kulturgatsten har utdelats 2018.

INFORMATION
Medlemmar har i första hand genom brevduvorna tillställts information om föreslagna och genomförda aktiviteter. Informationsbladen har även satts upp i våra skåp och i vissa affärer samt genom annonsering redovisats i dagspressen.


ÖVRIGT

  TACK
  Styrelsen tackar Carl Bergendorff för hans hjälp med att uppdatera vår hemsida.
  Styrelsen vill tacka Råå Bibliotekets personal för deras insatser, medlemmarna för deras intresse, brevduvorna och värdparen för insatser, vilka är mycket värdefulla för föreningen.

  Tack framförs till samtliga bidragsgivare. Styrelsen framför sitt tack till Ordföranden. Ordföranden tackar sin styrelse för stort engagemang.

  Råå 31 december 2018

  Sigvard Enhammer . . . . . . . . Marie-Louise Larsson . . . . . .Ann-Cristin Mårtensson

  Christina Enhammer
  . . . . . . . Agneta Jonasson . . . . . . . . . . Lena Persson

  Christina Sagner Nilsson

  Stacks Image 232